小丽君二肖论坛:Oznámení o ochraně osobních údaj? pro zákazníky spole?nosti BD* – Evropa

四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw

Spole?nost BD rozvíjí svět zdraví zlep?ováním v oblastech léka?skych objev?, diagnostiky a poskytování pé?e. P?itom shroma??ujeme, zpracováváme a pou?íváme velké mno?ství osobních údaj?. Shroma??ujeme a pou?íváme informace od zákazník?, zdravotnickych pracovník?, pacient?, obchodních partner? a dal?ích externích stran, se kterymi spolupracujeme. Spole?nost BD* bere ochranu osobních údaj? vá?ně a je p?esvěd?ena, ?e provádění obchodních ?inností v souladu se zákony o ochraně osobních údaj? a v souladu s udr?itelnym ?ízením spole?nosti je základem úspěchu na?eho podnikání.

Toto oznámení o ochraně osobních údaj? pro zákazníky spole?nosti BD* – Evropa (“Notice”) vysvětluje na?e postupy jako odpovědného správce údaj? v souvislosti se shroma??ováním, zpracováním a pou?íváním osobních údaj? jednotlivych osob u zákazník? spole?nosti BD a potenciálních zákazník? spole?nosti BD, kte?í mají své sídlo v Evropském hospodá?ském prostoru nebo ve ?vycarsku (nebo na které se jinak vztahují právní p?edpisy EU o ochraně osobních údaj?).  Mezi takové jednotlivé osoby mohou pat?it zdravotni?tí pracovníci, pracovníci provádějící nákup, techni?tí nebo podp?rní pracovníci a dal?í pracovníci, jako? i obchodní kontaktní osoby v nemocnicích, spole?nostech, institucích, nákupních organizacích, v distribu?ních a velkoobchodních spole?nostech, zástupci a dal?í zprost?edkovatelé. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, toto oznámení vám pom??e porozumět tomu, jaké údaje o vás spole?nost BD m??e shroma??ovat, jak tyto údaje spole?nost BD pou?ívá a chrání a s kym je m??eme sdílet.

* Ozna?ení BD nebo ?my“ v tomto oznámení znamená spole?nost Becton, Dickinson and Company a v?echny její dce?iné a p?idru?ené spole?nosti na celém světě, v?etně spole?nosti Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Bard a jejích p?idru?enych spole?ností, z nich? ka?dá je v tomto oznámení ozna?ována jako p?idru?ená spole?nost spole?nosti BD.

Toto oznámení m??eme pravidelně měnit, proto vám doporu?ujeme si jej ob?as znovu p?e?íst.

Shrnutí oznámení

  Jaké kategorie osobních údaj? o mně spole?nost BD shroma??uje a pro??

Spole?nost BD bude va?e osobní údaje shroma??ovat, zpracovávat a pou?ívat pro ?adu r?znych ú?el?. Nap?íklad: 

Co jsou osobní údaje

 • identifika?ní úadaje
 • profesní údaje
 • údaje o produktech
 • podrobné údaje o komunikaci

Pro??

 • abychom vám mohli doru?ovat produkty a slu?by
 • abychom mohli poskytovat zákaznicky servis
 • abychom mohli provádět ?innosti tykající se marketingu a vztah? se zákazníky
  v rámci vyvoje a zlep?ování produkt?/slu?eb
 • abychom s vámi mohli komunikovat ve vztahu ke slu?bám nebo vám poradit
  v souvislosti s bezpe?ností a p?edcházet podvod?m
 • abychom dodr?ovali právní závazky

Je d?le?ité vědět, ?e spole?nost BD o vás neshroma??uje ?ádné citlivé osobní údaje.

  S kym m??e spole?nost BD sdílet moje osobní údaje?

Spole?nost BD m??e va?e osobní údaje sdílet v rámci spole?nosti BD, s na?imi poskytovateli slu?eb a obchodními partnery a, v souladu s platnymi zákony, se státními ú?ady, soudy, externími poradci a podobnymi t?etími stranami. Více zjistíte zde.

  Jak dlouho bude spole?nost BD uchovávat moje osobní údaje?

Va?e osobní údaje jsou v souladu s platnymi zákony o ochraně osobních údaj? uchovávány po dobu nezbytnou k dosa?ení ú?elu, pro ktery jsou osobní údaje shroma??ovány.  Více zjistíte zde.

  Jaká práva mám v souvislosti s mymi osobními údaji?

V souvislosti se svymi osobními údaji máte ?adu práv. Pat?í mezi ně právo na p?ístup, opravu a vymazání va?ich údaj?, právo vzná?et námitky proti ur?itym druh?m ?inností p?i zpracování, a také dal?í technická práva omezující zp?sob, jakym údaje zpracováváme a jak va?e údaje p?edáváme v rámci p?enositelnosti údaj?. Va?e práva jsou d?le?itá a podrobně jsme je stanovili zde.

  Koho mohu kontaktovat, pokud mám otázky?

Pokud máte dotazy tykající se va?ich osobních údaj?, dejte nám prosím vědět. Na?e kontaktní údaje jsou na konci tohoto oznámení. 

úplné oznámení

Kategorie osobních údaj?

Spole?nost BD o vás m??e shroma??ovat, zpracovávat a pou?ívat následující kategorie osobních údaj?, které jsme získali bu? od vás nebo od ur?itych t?etích stran (nap?. od va?eho zaměstnavatele nebo zdravotnického za?ízení, pro které pracujete, nebo od jinych obchodních kontaktních osob) (souhrnně dále jen osobní údaje): 

 • identifika?ní údaje, nap?íklad celé jméno, akademicky titul, obchodní údaje;
 • profesní údaje, nap?íklad obchodní název a typ (nap?. zdravotnické za?ízení, pro které pracujete), webové stránky, oblast odbornych znalostí, pracovní pozice a její popis, oddělení, odborná praxe;
 • údaje o produktech, nap?íklad typy produkt? a slu?eb, které jste pou?ili nebo zakoupili vy nebo vá? zaměstnavatel, a související údaje (v?etně u?ivatelského jména);
 • podrobné údaje o komunikaci, nap?íklad po?adavky zaslané na zákaznicky servis, korespondence, poznámky o hovorech nebo sch?zkách a dal?í interakce s oddělením pé?e o zákazníky nebo technickym servisem;
 • údaje o ?kolení, nap?íklad podrobné údaje o produktu nebo absolvovaném klinickém ?kolení a
 • finan?ní nebo platební údaje (pouze v omezenych p?ípadech), nap?íklad ?ísla a údaje z bankovních ú?t? a ?ástky provedenych nebo p?ijatych plateb.

ú?ely zpracování a právní d?vody pro zpracování

Osobní údaje jsou shroma??ovány, zpracovávány a vyu?ívány pro následující ú?ely (souhrnně dále jen ú?ely zpracování). Spole?nost BD se dále opírá o následující právní d?vody pro shroma??ování, zpracování a pou?ití osobních údaj?: 

ú?ely zpracování

Kategorie souvisejících osobních údaj?

Právní podklad

Dodávání produkt? a slu?eb, v?etně technické podpory a servisu.

Identifika?ní údaje, údaje o produktech, podrobné údaje o komunikaci.

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

Poskytování zákaznického servisu a zapojení do jiné komunikace se zákazníkem.

Identifika?ní údaje; údaje o produktech; podrobné údaje o komunikaci.

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

?innosti tykající se marketingu a vztah? se zákazníky, které mohou zahrnovat profilaci nebo kategorizaci va?ich potenciálních zájm? o produkty a slu?by spole?nosti BD pro marketing na míru.

Identifika?ní údaje; profesní údaje; údaje o produktech; podrobnosti komunikace.

Subjekt údaj? udělil souhlas se zpracováním svych osobních údaj? (?l. 6 odst. (1) písm. (a) GDPR).

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

Vyvoj produkt?/slu?eb a zlep?ování kvality a funk?nosti produkt? a slu?eb.

údaje o produktech

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

Záznamy o ?kolení klinickych a jinych pracovník?

Identifika?ní údaje; profesní údaje;

údaje o ?kolení.

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

?innosti související s bezpe?ností a prevencí podvod?, nap?íklad p?edcházení podvod?, zneu?ití informa?ních systém? nebo praní ?pinavych peněz, fyzická bezpe?nost, zabezpe?ení IT a sítí nebo interní ?et?ení.

Identifika?ní údaje; profesní údaje; podrobné údaje o komunikaci; údaje o produktech; finan?ní nebo platební údaje.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které spole?nost BD podléhá (?l. 6 odst. (1) písm. (c) GDPR).

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – oprávněné zájmy jsou uvedeny v prvním sloupci.

Dodr?ování zákonnych povinností nebo norem, odpovídání na ?ádosti a zákonné po?adavky regula?ních ú?ad? nebo jinych ú?ad? ve va?í domovské zemi nebo mimo ni, dodr?ování zákon? o transparentnosti, kterymi se ?ídí interakce se zdravotnickymi pracovníky, a ekvivalentních zákon? a p?edpis?, standard? a kodex? odvětví, jako je nap?íklad Kodex etického podnikání asociace MedTech Europe, podrobné údaje o ?kolení poskytované distributor?m a jinym zprost?edkovatel?m v souvislosti s dodr?ováním p?edpis?.

Identifika?ní údaje; profesní údaje; údaje o produktech; podrobné údaje o komunikaci; finan?ní nebo platební údaje.

Zpracování je nezbytné pro ú?ely oprávněnych zájm? sledovanych spole?ností BD (?l. 6 odst. (1) písm. (f) GDPR) – jak je uvedeno v prvním sloupci.

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které spole?nost BD podléhá (?l. 6 odst. (1) písm. (c) GDPR).

 

Poskytování osobních údaj?, jak je popsáno v tomto oznámení, je nezbytné pro vy?e uvedné ú?ely zpracování. Poskytování va?ich osobních údaj? je obecně dobrovolné, pokud nám v?ak své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci vyu?ívat vyhody plynoucí z ú?el? zpracování.

Kategorie p?íjemc?

M??ete o?ekávat, ?e budeme va?e osobní údaje p?edávat t?etím stranám v rámci ú?el? zpracování následovně:

 • V rámci spole?nosti BD: Becton, Dickinson and Company v USA a ka?dá p?idru?ená spole?nost spole?nosti BD m??e obdr?et va?e osobní údaje nezbytné pro ú?ely zpracování. Podrobné informace o p?idru?enych spole?nostech spole?nosti BD naleznete v písemnych podáních ú?ad?m zve?ejněnych na stránkách pro investory na webu 四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw.
 • Některym nabyvanym nebo nabytym subjekt?m: Pokud se spole?nost BD prodává nebo p?evádí zcela nebo ?áste?ně, nebo pokud spole?nost BD nabyvá nebo integruje jiny subjekt (nebo se uva?uje o jakékoli podobné transakci), mohou byt va?e osobní údaje p?edány jinému subjektu p?ed transakcí, nebo po ní, s vyhradou jakychkoli práv stanovenych platnym zákonem, v?etně jurisdikcí, ve kterych má tento jiny subjekt své sídlo.
 • Zpracovatel?m údaj?: Někte?í poskytovatelé slu?eb, nap?íklad poskytovatelé podpory IT, logistiky a marketingu, obdr?í va?e osobní údaje k jejich zpracování podle p?íslu?nych pokyn? (dále jen zpracovatelé) a podle pot?eb pro ú?ely zpracování, zejména za ú?elem poskytování podpory IT a dal?í administrativní podpory, a za ú?elem pomoci p?i dodr?ování platnych zákon? a pro dal?í ?innosti. Zpracovatelé budou podléhat smluvním povinnostem, aby měli zavedená vhodná technická a organiza?ní bezpe?nostní opat?ení k ochraně va?ich osobních údaj?, a aby zpracovávali osobní údaje pouze podle pokyn?.
 • Některym dal?ím t?etím stranám: Va?e osobní údaje bude mo?ná t?eba sdílet s odbornymi poradci, regula?ními ú?ady, státními ú?ady a dal?ími podobnymi ú?ady, nap?íklad tam, kde máme povinnost byt transparentní ohledně interakcí, které máme se zdravotnickymi pracovníky nebo státními ú?edníky v souvislosti s na?ím podnikáním. 

P?ístup k va?im osobním údaj?m je obecně omezen na ty osoby, které pot?ebují znát nebo pou?ívat tyto údaje, aby mohli plnit své pracovní povinnosti.

Mezinárodní p?edávání osobních údaj?

M??ete o?ekávat, ?e vy?e uvedení p?íjemci, kte?í obdr?í va?e osobní údaje nebo k nim budou mít p?ístup, mohou mít sídlo uvnit? nebo vně Evropského hospodá?ského prostoru (dále jen ?EHP“).

 • U p?íjemc? se sídlem mimo EHP, z nich? někte?í jsou certifikováni podle zásad ?títu EU–USA na ochranu soukromí, a dal?ích, kte?í mají své sídlo v zemích s rozhodnutím o odpovídající ochraně podle ?l. 45 GDPR ( v?etně ?vycarska a Kanady), je tedy v ka?dém p?ípadě p?edávání pova?ováno za poskytující p?imě?enou úroveň ochrany osobních údaj? z pohledu evropskych zákon? o ochraně osobních údaj?.
 • Dal?í p?íjemci mohou mít sídlo v zemích, které nebyly uznány jako poskytovatelé odpovídající úrovně ochrany z pohledu evropskych zákon? o ochraně osobních údaj? (nap?íklad USA, Indie nebo Malajsie). P?ijmeme ve?kerá nezbytná opat?ení, abychom zajistili odpovídající ochranu p?edávání osobních údaj? z EHP, jak to vy?adují platné zákony o ochraně osobních údaj?.
  • Pokud jde o p?edávání osobních údaj? do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údaj?, budeme p?i p?edávání osobních údaj? vycházet z vhodnych ochrannych opat?ení, jako jsou standardní dolo?ky o ochraně údaj? p?ijatych Evropskou komisí nebo dozorovym ú?adem (?l. 46 odst. (2) písm. (c) nebo (d) GDPR), schválené kodexy chování spolu se závaznymi a vynutitelnymi závazky p?íjemce (?l. 46 odst. (2) písm. (e) GDPR) nebo schválené certifika?ní mechanismy spolu se závaznymi a vynutitelnymi závazky p?íjemce (?l. 46 odst. (2) písm. (f) GDPR). M??ete po?ádat o kopii takovych vhodnych ochrannych opat?ení tím, ?e nás budete kontaktovat zp?sobem uvedenym v ?ásti 7 ní?e.
  • P?edávání osobních údaj? do p?idru?enych spole?ností spole?nosti BD jsou chráněny standardními dolo?kami o ochraně údaj? p?ijatymi Evropskou komisí (?l. 46 odst. (2) písm. (c) nebo (d) GDPR).
  • P?edávání osobních údaj? zpracovatel?m, kte?í nejsou certifikováni podle zásad ?títu EU–USA na ochranu soukromí ani nemají sídlo v zemi s rozhodnutím o odpovídající ochraně, bude za normálních okolností také chráněno těmito standardními dolo?kami o ochraně údaj?.

Doba uchovávání

Va?e osobní údaje jsou v souladu s platnymi zákony o ochraně osobních údaj? uchovávány po dobu nezbytnou k dosa?ení ú?elu, pro ktery jsou osobní údaje shroma??ovány. Pokud ji? spole?nost BD nepot?ebuje pou?ívat va?e osobní údaje k vy?e uvedenym ú?el?m, odstraníme je z na?ich systém? a záznam? a/nebo podnikneme kroky k jejich ?ádné anonymizaci, abyste podle nich ji? nemohli byt identifikováni (pokud nebudeme muset va?e osobní údaje uchovávat z d?vod? dodr?ování zákonnych nebo regula?ních povinností). Pokud provedeme anonymizaci osobních údaj?, nelze je ji? pova?ovat za osobní údaje a nelze je spojit s vámi. V takovém p?ípadě m??eme tyto údaje pou?ít, ani? bychom vám museli zaslat dal?í oznámení.??

P?i stanovení vhodné doby uchovávání osobních údaj? bereme v úvahu mno?ství, povahu a citlivost osobních údaj?, mo?né riziko újmy v d?sledku neoprávněného pou?ití nebo zve?ejnění va?ich osobních údaj?, ú?ely, pro které va?e osobní údaje zpracováváme, zda m??eme těchto ú?el? dosáhnout jinym zp?sobem a platné zákonné po?adavky.

Va?e práva

Právo na odvolání va?eho souhlasu: Pokud jste v souladu s platnymi zákony udělili sv?j souhlas s ur?itymi druhy ?inností zpracování osobních údaj? (zejména pokud jde o p?íjem p?ímé marketingové komunikace prost?ednictvím e-mailu, SMS/MMS, faxu a telefonu), m??ete tento souhlas kdykoli odvolat vzhledem k budoucímu zpracování osobních údaj? pomocí zp?sob? uvedenych v p?vodní nebo v jakékoli související komunikaci. Toto odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování osobních údaj? p?ed tímto odvoláním souhlasu. Sv?j souhlas m??ete také odvolat tím, ?e nás budete kontaktovat ní?e uvedenym zp?sobem. 

Dal?í práva na ochranu osobních údaj?: Podle platnych zákon? na ochranu osobních údaj? máte právo: (i) po?ádat o p?ístup k va?im osobním údaj?m; (ii) po?ádat o opravu va?ich osobních údaj?; (iii) po?ádat o vymazání va?ich osobních údaj?; (iv) po?ádat o omezení zpracování va?ich osobních údaj?; (v) po?ádat o p?enositelnost va?ich osobních údaj?; a/nebo (vi) vzná?et námitky proti zpracování va?ich osobních údaj?. Ní?e naleznete dal?í informace o va?ich právech v rozsahu, v jakém platí na?ízení GDPR. Upozorňujeme, ?e tato práva mohou byt omezena podle platnych místních zákon? o ochraně osobních údaj?. 

 • Právo po?ádat o p?ístup k va?im osobním údaj?m: Jak je stanoveno platnymi zákony o ochraně osobních údaj?, máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás tykají, a tam, kde tomu tak je, po?ádat o p?ístup k osobním údaj?m. P?ístup k osobním údaj?m zahrnuje – mimo jiné – ú?ely zpracování, kategorie dot?enych osobních údaj? a p?íjemce nebo kategorie p?íjemc?, kterym byly nebo budou osobní údaje zp?ístupněny. Nejedná se v?ak o bezpodmíne?né právo a va?e právo na p?ístup mohou omezit zájmy ostatních osob. 

Máte právo získat bezplatně kopii va?ich osobních údaj?, které se zpracovávají. Za dal?í po?adované kopie vám m??eme ú?tovat p?imě?eny poplatek zalo?eny na administrativních nákladech. 

 • Právo po?ádat o opravu: Jak je stanoveno platnymi zákony o ochraně osobních údaj?, máte právo, abychom provedli opravu nep?esnych osobních údaj?, které se vás tykají. V závislosti na ú?elu zpracování m??ete mít právo na doplnění neúplnych osobních údaj?, a to i prost?ednictvím poskytnutí doplňujícího oznámení. 
 • Právo po?ádat o vymazání (právo byt zapomenut): Jak je stanoveno platnymi zákony o ochraně osobních údaj?, máte právo, abychom provedli vymazání osobních údaj?, které se vás tykají, a my m??eme byt povinni takové osobní údaje vymazat.??
 • Právo po?ádat o omezení zpracování: Jak je stanoveno platnymi zákony o ochraně osobních údaj?, máte právo od nás získat omezení tykající se zpracování va?ich osobních údaj?. V takovém p?ípadě budou p?íslu?né osobní údaje ozna?eny a my je budeme moci zpracovávat pouze pro ur?ité ú?ely. 
 • Právo po?ádat o p?enositelnost osobních údaj?: Jak je stanoveno platnymi zákony o ochraně osobních údaj?, máte právo – v p?ípadech, kdy je zpracování zalo?eno na souhlasu nebo plnění smlouvy, a zpracování se provádí pomocí automatizovanych prost?edk? – obdr?et osobní údaje, které se vás tykají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, bě?ně pou?ívaném a strojově ?itelném formátu a máte právo p?edat tyto osobní údaje jinému subjektu, ani? bychom vám v tom bránili. 
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj?: Za ur?itych okolností máte kdykoli právo vznést z d?vod? tykajících se va?í konkrétní situace námitku proti na?emu zpracování va?ich osobních údaj? a za těchto okolností jsme povinni ukon?it zpracování va?ich osobních údaj?. Pokud máte právo vznést námitku a pokud toto právo uplatníte, va?e osobní údaje ji? nebudeme za těmito ú?ely dále zpracovávat.

Tento online formulá? ?ádosti vám umo?ňuje po?ádat o uplatnění va?ich práv podle na?ízení GDPR. Vyplňte prosím ní?e uvedeny formulá? a my se bude va?í ?ádosti věnovat.

P?ístup k online ?ádosti

Toto právo m??ete uplatnit tak, ?e nás budete kontaktovat zp?sobem uvedenym v ?ásti 7 ní?e. Toto právo vzná?et námitky v?ak nelze uplatnit v?dy, zejména tehdy, pokud je zpracování va?ich osobních údaj? nezbytné pro uzav?ení smlouvy nebo pro plnění ji? uzav?ené smlouvy. Pokud jste udělili souhlas s p?ímym marketingem prost?ednictvím e-mailu, SMS/MMS, faxu a telefonu, m??ete sv?j souhlas odvolat vy?e vysvětlenym zp?sobem.

Máte také právo podat stí?nost u p?íslu?ného ú?adu dozoru nad ochranou osobních údaj? v p?íslu?ném ?lenském státě (nap?íklad v místě, kde ?ijete nebo pracujete – kontaktní údaje najdete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Otázky a kontaktní informace

Máte-li jakékoli otázky tykající se tohoto oznámení, p?ejete-li si kontaktovat pově?ence pro ochranu osobních údaj? (Data Protection Officer) spole?nosti BD nebo si p?ejete uplatnit svá vy?e uvedená práva, kontaktujte nás:

  E-mailem:[email protected]

  Po?tou:

Data Protection Officer
BD Switzerland Sàrl
Route de Crassier 17,
Business Park Terre-Bonne,
Bâtiment A4, 1262 Eysins,
Switzerland

Změny v tomto oznámení

Toto oznámení m??eme ob?as aktualizovat v reakci na měnící se právní, regula?ní nebo provozní po?adavky. O takovych změnách vás budeme informovat, v?etně toho, kdy vstoupí v platnost, aktualizací data ?Naposledy revidováno“ nebo jinak, jak to vy?adují platné zákony.
Naposledy revidováno: 22. listopadu 2018

Tato stránka pou?ívá cookies. Pokud kliknete na p?ijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pro?těte si prosím naši politiku pou?ívání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.