蓝月亮料精选资料:Zásady bezpe?nosti, ochrany zdraví a ?ivotního prost?edí v BD

四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw

Ve spole?nosti BD p?i naplňování našeho ú?elu, jím? je p?ispívat k pokroku ve světě zdraví, soustavně usilujeme o to, abychom poskytovali vynikající produkty a slu?by. Naším cílem je podporovat postupy, které jsou šetrné k ?ivotnímu prost?edí, a chránit zdraví a bezpe?í našich pracovník?, zákazník? a partner? i komunit, ve kterých ?ijeme a pracujeme. Naší vizí je zajistit, aby všichni naši pracovníci mohli pracovat bezpe?ně a ekologicky odpovědným zp?sobem.

V souladu s tímto posláním se v BD ?ídíme těmito zásadami:

  • Podporovat kulturu, ve které se prost?ednictvím inovací, zapojení všech pracovník? a prost?ednictvím metod neustálého zlepšování p?edchází nehodám p?i práci, pracovním úraz?m, nemocím a škodám na ?ivotním prost?edí a díky ní? se z BD stane lídr v oblasti bezpe?nosti, ochrany zdraví a ?ivotního prost?edí.
  • S podporou externích partner? a odvětvových iniciativ zavést ve své t?ídě nejlepší programy bezpe?nosti, ochrany zdraví a ?ivotního prost?edí ve všech procesech souvisejících s navrhováním, vývojem, výrobou a distribucí našich produkt? a slu?eb.
  • Šet?it p?írodní zdroje, energii a vodu, omezovat vznik odpad? a emise, znovu pou?ívat a recyklovat materiály, minimalizovat pou?ívání nebezpe?ných látek, podporovat pou?ívání energie z obnovitelných zdroj? a pou?ívat systémy bezpe?nosti, ochrany zdraví a ?ivotního prost?edí k identifikaci a ú?innému ?ízení našeho dopadu na ?ivotní prost?edí.
  • Být odpovědnými korporátními ob?any a plnit naše povinnosti, pokud jde o celkové dodr?ování právních p?edpis?. Usilujeme o naplňování p?íslušných globálních po?adavk? v oblasti bezpe?nosti, ochrany zdraví a ?ivotního prost?edí, které p?edstavují základy, na nich? veškerá naše ?innost stojí, a v p?ípadě, ?e tyto po?adavky nejsou pova?ované za dostate?né nebo neexistují, usilujeme o vytvá?ení dalších doplňujících program?. Dodr?ování těchto zásad ově?ujeme prost?ednictvím interních a externích audit? a kontrol.

Za bezpe?nost, ochranu zdraví a ?ivotního prost?edí neseme spole?nou odpovědnost. Dodr?ování těchto zásad je podporováno tím, ?e je pracovník?m spole?nosti BD poskytováno odpovídající školení a dovednosti. Tyto zásady jsou rovně? zp?ístupněny ve?ejnosti.

Vincent A. Forlenza
Generální ?editel

Květen 2017

Tato stránka pou?ívá cookies. Pokud kliknete na p?ijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pro?těte si prosím naši politiku pou?ívání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.