包肖赔多少倍:V?eobecné podmínky pou?ívání webovych stránek

四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw

Vítejte na stránkách 四肖八码期期准 1000 (dále jen „webové stránky"). Spole?nost Becton, Dickinson and Company (dále jen „BD", „my" nebo „náš") vám poskytuje p?ístup na tyto webové stránky za podmínek obsa?ených v této dohodě o podmínkách pou?ívání (dále jen „dohoda"). Pe?livě si tuto dohodu p?e?těte. Pokud se nezavá?ete ji dodr?ovat, nesmíte vstupovat na tyto webové stránky, pou?ívat tyto webové stránky ani z nich stahovat materiály.

Jste-li stávající zákazník nebo dodavatel spole?nosti BD, upozorňujeme, ?e tyto podmínky nemají nahrazovat ani měnit podmínky obsa?ené ve vaší smlouvě uzav?ené se zákazníkem nebo dodavatelem. V p?ípadě nesrovnalostí mají p?ed zde uvedenými podmínkami p?ednost obchodní podmínky obsa?ené ve vaší písemné smlouvě. Pro všechny výrobky a slu?by spole?nosti BD mohou rovně? platit samostatné obchodní podmínky upravující pou?ívání takových výrobk? a slu?eb.

Spole?nost BD si vyhrazuje právo tuto dohodu kdykoliv bez p?edchozího upozornění aktualizovat nebo měnit. Tím, ?e tyto webové stránky nadále pou?íváte i po p?ípadných takových změnách, vyjad?ujete souhlas s takto upravenou dohodou a zavazujete se takto upravenou dohodu dodr?ovat. Z tohoto d?vodu vám doporu?ujeme seznámit se s touto dohodou v?dy, kdy? tyto webové stránky pou?íváte. Poslední aktualizace této dohody byla provedena dne 12. listopadu 2002.

Dostupnost webových stránek a mezinárodní u?ivatelé

Tyto webové stránky jsou spravovány spole?ností BD z Franklin Lakes v New Jersey ve Spojených státech. Tyto webové stránky a jejich obsah (dále jen „obsah") jsou navr?eny tak, aby byly v souladu se zákony a právními p?edpisy Spojených stát?, a jsou ur?eny pouze obyvatel?m Spojených stát?. Vstup na tyto webové stránky a p?ístup k obsahu m??e být pro ur?ité osoby nebo v ur?itých zemích mimo Spojené státy nezákonný. Pokud vstupujete na tyto webové stránky z území mimo Spojené státy, ?iníte tak na svoje vlastní riziko a nesete odpovědnost za dodr?ování právních p?edpis? své jurisdikce.

Materiály zve?ejňované na těchto webových stránkách se mohou vztahovat k výrobk?m nebo slu?bám, které nejsou ve vaší zemi k dispozici. Vy?ádejte si více informací od místní pobo?ky spole?nosti BD. Dále spole?nost BD neposkytuje ?ádné záruky, ?e materiály na těchto webových stránkách jsou vhodné nebo ?e je jejich pou?ívání povoleno na území mimo Spojené státy, a p?ístup k takovým materiál?m ze zemí, kde je jejich obsah nezákonný, se zakazuje.

Nic na těchto webových stránkách byste neměli pova?ovat za propagaci nebo výzvu k nákupu ?i pou?ívání jakéhokoliv výrobku, který není povolen zákony a právními p?edpisy země, ve které se nacházíte.

Tyto webové stránky nejsou zdrojem léka?ských rad

Obsah těchto webových stránek je p?edkládán v souhrnné podobě, je ze své povahy obecný a slou?í pouze pro informaci; není zamýšlen ani doporu?en jako náhrada odborného léka?ského poradenství. Obsah těchto webových stránek byste neměli pou?ívat ke stanovení diagnózy zdravotního nebo kondi?ního problému ?i onemocnění. V souvislosti s jakýmkoliv zdravotním stavem nebo lé?bou si v?dy vy?ádejte radu svého léka?e nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotního poradenství.

Nic na těchto webových stránkách není ur?eno pro ú?ely léka?ské diagnózy nebo lé?by. V ?ádném p?ípadě neignorujte léka?skou radu nebo neodkládejte návštěvu léka?e kv?li ně?emu, co jste si p?e?etli na těchto webových stránkách.

Upozornění na autorská práva a omezení pou?ití

Materiály obsa?ené na těchto webových stránkách by neměly být pou?ívány jinak, ne? jak výslovně stanovuje tato dohoda. Veškerý obsah těchto webových stránek, v?etně výběru, uspo?ádání a návrhu obsahu, vlastní spole?nost BD nebo p?íslušní poskytovatelé licencí a je chráněn právním p?edpisy o autorských právech a dalšími p?edpisy o duševním vlastnictví, v?etně zvláštních práv týkajících se ochrany databází.

Obsah ani jeho ?ást, v?etně kód? a softwaru, nesmíte nikterak měnit, kopírovat, reprodukovat, p?etiskovat, nahrávat, zve?ejňovat, p?edávat ani ší?it. Obsah si m??ete z těchto webových stránek stáhnout pouze pro své osobní, neobchodní pou?ití, a to za p?edpokladu, ?e nedojde k ?ádnému pozměnění obsahu, ?e zachováte veškerá upozornění na autorská práva, duševní a pr?myslové vlastnictví a doplníte větu „Pou?ito s povolením spole?nosti Becton, Dickinson and Company", pokud chcete obsah někde zobrazovat nebo jinak pou?ívat.

Postup p?i údajném porušení autorských práv

Respektujeme cizí práva duševního vlastnictví a ?ádáme vás o toté?. Pokud se domníváte, ?e vaše práce byla zkopírována zp?sobem, který p?edstavuje porušení autorských práv, zašlete prosím našemu viceprezidentovi a ?editeli oddělení duševního vlastnictví na adresu Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417 USA, e-mail: [email protected] následující informace:

  • elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je vlastníkem dot?ených autorských práv nebo oprávněná jednat jménem vlastníka dot?ených autorských práv
  • popis díla chráněného autorskými právy, k jejich? porušení podle vás došlo
  • popis, kde se materiál, u kterého podle vás došlo k porušení autorských práv, nachází na těchto webových stránkách
  • vaši adresu, telefonní ?íslo a e-mailovou adresu
  • vaše prohlášení, ?e se v dobré ví?e domníváte, ?e sporné pou?ití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněncem nebo právními p?edpisy
  • vaše místop?íse?né prohlášení, ?e výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou správné a ?e jste vlastníkem autorských práv nebo osobou ?ádně oprávněnou jednat jménem vlastníka autorských práv

Oznámení týkající se ochranných známek

Veškeré ochranné známky, zna?ky slu?by a loga zobrazené na těchto webových stránkách (dále jen „ochranné známky") jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami spole?nosti BD, jejích p?idru?ených spole?ností nebo t?etích stran. Nic uvedené na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno tak, ?e se bez výslovného písemného souhlasu spole?nosti BD nebo p?íslušné t?etí strany uděluje implicitně, na základě právní p?eká?ky nebo jinak jakákoliv licence nebo právo k takovým ochranným známkám. Není-li v této dohodě výslovně uvedeno jinak, pou?ívání ochranných známek nacházejících se na těchto webových stránkách se p?ísně zakazuje.

Upozorňujeme, ?e názvy podnik? a výrobk? uvedené na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami svých p?íslušných vlastník?. Úplný p?ehled ochranných známek spole?nosti BD pro jednotlivé provozní segmenty je uveden ní?e.

Seznam zna?ek BD »

Ve?ejné a nevy?ádané informace

Tyto webové stránky mohou nabízet mo?nost poskytnout spole?nosti BD zpětnou vazbu o těchto webových stránkách a našich výrobcích a jiná nevy?ádaná podání (dále spole?ně jen „nevy?ádané informace"). M??ete poskytovat pouze nevy?ádané informace, které splňují po?adavky stanovené v těchto podmínkách.

P?i dodr?ení zde uvedených podmínek p?ijímáme inovativní nápady na nové výrobky a technologie, které naší spole?nosti p?edlo?í fyzické osoby a organizace, které nejsou zaměstnány u spole?nosti BD nebo p?idru?eny ke spole?nosti BD, a to za p?edpokladu, ?e takové vynálezy jsou chráněny existujícími patenty p?edkladatele nebo se jedná o vynálezy, u kterých p?edkladatel za?ádal o udělení patentu.

Pokud chcete takové nápady p?edlo?it, kliknutím zde si m??ete stáhnout kopii našich informací a postupu pro p?edkládání.

Spole?nost BD a její zaměstnanci nep?ijímají ani nezva?ují jiné nevy?ádané nápady, v?etně nápad? na nové reklamní kampaně, nové propaga?ní akce, nové produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produkt?. Neposílejte prosím ?ádná originální kreativní díla, vzorky, demo ani jiná díla.

Výhradním ú?elem těchto zásad je zabránit mo?nému nedorozumění nebo spor?m, pokud výrobky nebo marketingové strategie spole?nosti BD mohou p?ipomínat nápady p?edlo?ené spole?nosti BD. Proto s výjimkou výše popsaných p?ípad? patentovaných nápad? nebo nápad?, u kterých jste podali patentovou p?ihlášku, prosím nezasílejte spole?nosti BD ani nikomu ve spole?nosti BD svoje nevy?ádané návrhy.

Pokud i p?es naši ?ádost, abyste svoje nápady a materiály nezasílali, takové nápady a materiály zašlete nebo pokud na těchto webových stránkách zve?ejníte ve?ejné informace, veškeré takové ve?ejné informace a veškeré takové nevy?ádané informace budou pova?ované za informace, které NEJSOU D?VěRNÉ ani CHRÁNěNÉ VLASTNICKÝMI PRÁVY, a spole?nost BD a její p?idru?ené spole?nosti mohou takové informace volně pou?ívat k jakémukoliv ú?elu a jakýmkoliv zp?sobem.

Tyto webové stránky mohou nabízet mo?nost zve?ejnit informace ve ve?ejných ?ástech těchto webových stránek, jako jsou nástěnky, (dále spole?ně jen „ve?ejné ?ásti") nebo zasílat komentá?e a zpětnou vazbu (veškeré takto poskytnuté informace dále jen „ve?ejné informace").

P?esto?e spole?nost BD m??e ?as od ?asu sledovat nebo kontrolovat informace uvedené ve ve?ejných ?ástech těchto webových stránek, spole?nost BD není nikterak povinována tak ?init a nep?ebírá ?ádnou odpovědnost ani závazky vyplývající z obsahu takových ve?ejných ?ástí nebo z obsahu těchto webových stránek obecně ani odpovědnost za chyby, urá?ky, nactiutrhání, pomluvy, opomenutí, nepravdy, sprostá slova, pornografii, rouhání, hrozby nebo nep?esnosti uvedené na těchto webových stránkách.

Zakazuje se vám zve?ejňovat nebo zasílat jakékoliv nezákonné, výhru?né, urá?livé, pomlouva?né, sprosté, pobu?ující, pornografické nebo rouhavé materiály nebo jakékoliv materiály, které by mohly být trestným ?inem nebo vyzývat k jednání, které by bylo pova?ováno za trestný ?in, vést k ob?anskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat zákon. Spole?nost BD bude plně spolupracovat s donucovacími orgány nebo na?ízeními soudu po?adujícími nebo na?izujícími spole?nosti BD, aby zve?ejnila toto?nost osoby, která takové materiály zve?ejňovala.

Děti mladší osmnácti let by neměly zasílat ?ádné ve?ejné informace ani nevy?ádané informace obsahující osobně identifikovatelné informace.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato dohoda se vztahuje pouze na tyto webové stránky. Tyto webové stránky mohou rámovat nebo obsahovat zmínky ?i webové odkazy na jiné webové stránky spole?nosti BD (dále jen „jiné webové stránky spole?nosti BD") a jiné webové stránky, které spole?nost BD neprovozuje (dále jen „cizí webové stránky"). Tyto zmínky a webové odkazy na takové cizí webové stránky slou?í pouze pro informaci a usnadnění orientace a neznamenají, ?e spole?nost BD zkontrolovala nebo podporuje materiály na takových cizích webových stránkách nebo ?e je jakkoliv spojena s provozovateli takových cizích webových stránek. Spole?nost takové cizí webové stránky nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah.

Cizí webové stránky (a p?ípadné webové stránky, na které se odkazují) mohou obsahovat informace o pou?ívání výrobk?, které nebyly schváleny nebo povoleny americkým Ú?adem pro kontrolu potravin a lé?iv. Spole?nost BD pou?ívání p?ípravk? mimo schválenou indikaci a neschválených výrobk? nepodporuje ani neschvaluje.

Cizí webové stránky (a p?ípadné webové stránky, na které se odkazují) mohou obsahovat informace, které jsou nesprávné, neúplné nebo neaktuální. Na cizí webové stránky (a p?ípadné webové stránky, na které se odkazují) vstupujete a pou?íváte je výhradně na svoje vlastní riziko.

Upozorňujeme, ?e jiné webové stránky spole?nosti BD se ?ídí zvláštními podmínkami pou?ití a zásadami ochrany osobních údaj?. Doporu?ujeme vám, abyste se s p?íslušnými dokumenty p?i vstupu na takové jiné webové stránky spole?nosti BD pozorně seznámili.

Zákaz vkládání rám? (tzv. framing)

Prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy, jako chráněná vizuální podoba, ochrannými známkami, p?edpisy o nekalé hospodá?ské soutě?i a jinými zákony a nesmí být jako celek ani z?ásti jakýmikoliv prost?edky kopírovány nebo napodobovány, co? mimo jiné zahrnuje zákaz pou?ívání rám?, skrytých odkaz? nebo zrcadlení. ?ádná ?ást obsahu našich webových stránek nesmí být dál ší?ena bez výslovného písemného souhlasu spole?nosti BD. Pokud máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, kontaktujte nás a vy?ádejte si další informace.

Vztahy se zadavateli reklamy

Vaše korespondence nebo obchodní vztahy se zadavateli reklamy, která se nachází na těchto webových stránkách nebo je prost?ednictvím těchto webových stránek dostupná, ?i ú?ast na propaga?ních akcích takových zadavatel? reklamy, v?etně platby a doru?ení souvisejícího zbo?í nebo slu?eb, a jakékoliv ostatní obchodní podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovými vztahy jsou pouze mezi vámi a takovým zadavatelem reklamy. Souhlasíte s tím, ?e neneseme odpovědnost za ?ádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, která vznikne v d?sledku takových vztah? nebo v d?sledku p?ítomnosti takového zadavatele reklamy na těchto webových stránkách.

Registrace ú?tu

Některé funkce těchto webových stránek mohou vy?adovat, abyste si u nás vytvo?ili ú?et. V rámci procesu registrace si návštěvníci zvolí u?ivatelské jméno a heslo a uvedou údaje vy?adované pro ú?ely registrace, p?i?em? takové údaje musí být správné a aktuální. Nem??ete si zvolit nebo pou?ívat u?ivatelské jméno jiné osoby s cílem vydávat se za takovou osobu ani bez souhlasu doty?né osoby pou?ívat u?ivatelské jméno, na které má právo jiná osoba.

Některé funkce těchto webových stránek mohou vy?adovat, abyste si u nás vytvo?ili ú?et. V rámci procesu registrace si návštěvníci zvolí u?ivatelské jméno a heslo a uvedou údaje vy?adované pro ú?ely registrace, p?i?em? takové údaje musí být správné a aktuální. Nem??ete si zvolit nebo pou?ívat u?ivatelské jméno jiné osoby s cílem vydávat se za takovou osobu ani bez souhlasu doty?né osoby pou?ívat u?ivatelské jméno, na které má právo jiná osoba.

Zásady ochrany osobních údaj? na těchto webových stránkách

Naše zásady ochrany osobních údaj? jsou k dispozici na těchto webových stránkách a vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, ?e tyto zásady ochrany osobních údaj? jsou pro vás právně závazné. Celé znění zásad ochrany osobních údaj? se tímto na základě odkazu stává nedílnou sou?ástí této dohody.

P?e?tete si naše zásady ochrany osobních údaj?  ».

Odmítnutí záruk

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU" A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. M??E DOCHÁZET KE ZPO?DěNÍ A V OBSAHU A NA TěCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE MOHOU VYSKYTOVAT OPOMENUTÍ NEBO NEP?ESNOSTI. SPOLE?NOST BD A JEJÍ P?IDRU?ENÉ SPOLE?NOSTI NEZARU?UJÍ SPRÁVNOST OBSAHU NEBO TěCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO TAKOVÝCH, JEJICH ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, TO, ?E NEPORUŠUJÍ PRÁVNÍ P?EDPISY NEBO CIZÍ PRÁVA, VLASTNICKÁ PRÁVA, JEJICH OBCHODNÍ VYU?ITELNOST ANI VHODNOST K UR?ITÉMU Ú?ELU A TÍMTO VYLU?UJEME VEŠKERÉ TAKOVÉ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY. SPOLE?NOST BD NEPROHLAŠUJE ANI NEZARU?UJE, ?E OBSAH TěCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEOBSAHUJE VIRY, ?ERVY, JINÝ KÓD, KTERÝ M??E NAPADAT PO?ÍTA?E, NEBO JINÝ NI?IVÝ KÓD. VZHLEDEM K TOMU, ?E NěKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOU?ENÍ UR?ITÝCH ZÁRUK, TYTO VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POU?ÍVÁTE ZCELA NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLE?NOST BD, JEJÍ P?IDRU?ENÉ SPOLE?NOSTI ANI JEJICH P?ÍSLUŠNÍ JEDNATELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMěSTNANCI NEBO ZMOCNěNCI NENESOU ZA ?ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVěDNOST ZA P?ÍMÉ NEBO NEP?ÍMÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POU?ÍVÁNÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POU?ÍVÁNÍM TěCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO S TÍM, ?E JSTE NEMOHLI TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POU?ÍVAT NEBO ?E JSTE SPOLÉHALI NA JEJICH OBSAH. TOTO OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZTRÁTY A ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, P?ÍMÉ ?I NEP?ÍMÉ, OBECNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY, EXEMPLÁRNÍ NÁHRADU ŠKODY ?I JINÉ ŠKODY, A TO MIMO JINÉ V?ETNě ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY P?ÍJMU NEBO UŠLÉHO ZISKU. TOTO OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI SE UPLATNÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ÚDAJNÁ ODPOVěDNOST VYPLÝVÁ ZE SMLOUVY ?I Z NEDBALOSTI NEBO SE JEDNÁ O DELIKTNÍ ODPOVěDNOST, P?ÍMOU ODPOVěDNOST NEBO ODPOVěDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z JINÉHO ZÁKLADU, A TO V?ETNě P?ÍPAD?, KDY BYL OPRÁVNěNÝ ZÁSTUPCE SPOLE?NOSTI BD NEBO JEJÍCH P?IDRU?ENÝCH SPOLE?NOSTÍ INFORMOVÁN NEBO SI MěL BÝT VěDOM TOHO, ?E EXISTUJE MO?NOST TAKOVÉ ŠKODY. NěKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VÝŠE UVEDENÉ VYLOU?ENÍ NÁHRADY ŠKODY NEBO OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI, TAK?E TOTO OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. JE-LI JAKÁKOLIV ?ÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI SHLEDÁNA NEPLATNOU NEBO Z JAKÉHOKOLIV D?VODU NEVYMAHATELNOU, PAK SOUHRNNÁ ODPOVěDNOST SPOLE?NOSTI BD A/NEBO JEJÍCH P?IDRU?ENÝCH SPOLE?NOSTÍ V TAKOVÉM P?ÍPADě NEP?ESÁHNE CELKOVOU ?ÁSTKU VE VÝŠI STO DOLAR? (100 USD). JESTLI?E JE SHLEDÁNO, ?E NěKTERÉ NÁPRAVNÉ OPAT?ENÍ STANOVENÉ TOUTO DOHODOU NEPLNÍ SV?J ZÁKLADNÍ Ú?EL, VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVěDNOSTI, ODMÍTNUTÍ A VYLOU?ENÍ ZÁRUK A NÁHRADY ŠKODY V TÉTO DOHODě Z?STÁVAJÍ Ú?INNÁ.

Prohlášení o budoucím vývoji

Tyto webové stránky mohou ?as od ?asu obsahovat ur?itá prohlášení o budoucím vývoji (tzv. forward-looking statement podle definice ve federálním zákonu o cenných papírech) týkající se výsledk? spole?nosti BD, v?etně budoucích výnos?, výrobk? a p?íjm?, nebo týkající se událostí ?i vývoje, které podle o?ekávání spole?nosti BD mají nastat nebo jejich? výskyt v budoucnu spole?nost BD p?edvídá. Veškerá taková prohlášení vycházejí z aktuálních o?ekávání spole?nosti BD a je s nimi spojena ?ada obchodních rizik a nejistota. Skute?né výsledky se mohou podstatným zp?sobem lišit od p?edpokládaných výsledk? popsaných, zmiňovaných nebo prognózovaných v prohlášení o budoucím vývoji. Faktory, které by mohly zp?sobit, ?e se skute?né výsledky od prohlášení o budoucím vývoji podstatným zp?sobem liší, mimo jiné zahrnují: faktory související s hospodá?skou soutě?í; cenové tlaky a tlaky související s podílem na trhu; nejistota spojovaná se soudními spory; schopnost spole?nosti BD dosáhnout prognózovaných tr?eb a p?íjm?, které vycházejí z p?edpoklad? ohledně objemu prodeje a produktového mixu, schopnost spole?nosti BD dosáhnout cíl?, pokud jde o úsporu náklad?, a dosáhnout p?edpokládaných synergií a jiných úspor náklad? v souvislosti s akvizicemi; změny regionálních, vnitrostátních nebo zahrani?ních ekonomických podmínek; zvýšení náklad? na energie; kolísání náklad? a dostupnosti surovin a schopnosti spole?nosti BD udr?et si výhodná ujednání a vztahy s dodavateli; změny úrokových sazeb nebo směnných kurz?; zpo?dění p?i zavádění výrobk?; a změny p?edpis? v oblasti zdravotnictví nebo změny jiné státem prováděné regulace a další faktory zmiňované na těchto webových stránkách v souvislosti s podáním spole?nosti BD ur?eným americké Komisi pro cenné papíry a burzy. ?ádná prohlášení o budoucím vývoji nehodláme aktualizovat.

Odškodnění

Pokud dojde k podání jakékoliv ?aloby v d?sledku (i) vašeho pou?ívání těchto webových stránek nebo obsahu těchto webových stránek, v?etně toho, ?e porušíte podmínky této dohody, nebo (ii) jakýchkoliv nevy?ádaných informací, které poskytnete, zavazujete se k obhajobě, odškodnění, zbavení odpovědnosti a mimo jiné k zaplacení p?ípadných p?imě?ených právních a ú?etních poplatk? spole?nosti BD, jejích p?idru?ených spole?ností, jejich jednatel?, vedoucích pracovník?, zaměstnanc?, zmocněnc?, investor? nebo poskytovatel? licencí. Spole?nost BD vás o takovém nároku, soudním sporu nebo ?ízení bude ihned informovat. Spole?nost BD má právo podle svého uvá?ení a na svoje náklady se na obhajobě a/nebo vy?ešení nároku nebo ?aloby podílet nebo p?evzít výhradní obhajobu a kontrolu v souvislosti s jakoukoliv zále?itostí, na kterou se jinak vztahuje vaše povinnost zajistit odškodnění, a to ani? by vás spole?nost BD zbavila takové povinnosti. Bez p?edchozího písemného souhlasu spole?nosti BD nesmíte v ?ádném p?ípadě urovnat ?ádný soudní spor nebo nárok tak, ?e spole?nosti BD vznikne jakákoliv odpovědnost nebo povinnost.

Obecná ustanovení

Nesete odpovědnost za po?ízení a udr?ování veškerého telekomunika?ního za?ízení, po?íta?ového hardwaru a jiného za?ízení nezbytného k p?ístupu na tyto webové stránky nebo k pou?ívání těchto webových stránek a za veškeré související poplatky. Spole?nost BD si vyhrazuje právo materiál na těchto webových stránkách kdykoliv změnit nebo vymazat. Tyto webové stránky jsou ?ízeny a provozovány spole?ností BD z jejích pobo?ek ve Spojených státech. Jakékoliv nároky související s těmito webovými stránkami a jejich pou?íváním se ?ídí zákony státu New Jersey Spojených stát? amerických. Pou?íváním těchto webových stránek souhlasíte s osobní p?íslušností federálních a státních soud? nacházejících se ve státu New Jersey v souvislosti s jakoukoliv ?alobou vyplývající z těchto webových stránek nebo z vašeho pou?ívání těchto webových stránek ?i ?alobou související s těmito webovými stránkami nebo vaším pou?íváním těchto webových stránek. Uvedené soudy jsou výhradně p?íslušnými soudy v p?ípadě veškerých takových ?alob. Na tuto dohodu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbo?í.

Tato dohoda p?edstavuje celou dohodu mezi vámi a spole?ností BD ohledně vašeho p?ístupu na tyto webové stránky a pou?ívání těchto webových stránek. P?ípadné nároky vzniklé v souvislosti s vaším pou?íváním těchto webových stránek nebo obsahu těchto webových stránek musí být uplatněny do jednoho (1) roku od data události, která je základem pro vznik takového nároku. Veškerá ustanovení této dohody ohledně odškodnění, vylou?ení záruk, omezení odpovědnosti a vlastnických práv z?stávají v platnosti i po ukon?ení této dohody bez ohledu na d?vod, z jakého byla dohoda ukon?ena. Je-li některé ustanovení této dohody neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení z?stanou plně platná a ú?inná a neplatné ?i nevymahatelné ustanovení bude pova?ováno za nahrazené platným vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá ú?elu p?vodního ustanovení. Skute?nost, ?e neuplatníme nebo nevymáháme ur?ité právo nebo ustanovení vyplývající z této dohody, neznamená, ?e se takového práva nebo ustanovení vzdáváme. Tímto se vyhrazují veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena. 


 

Tato stránka pou?ívá cookies. Pokud kliknete na p?ijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pro?těte si prosím naši politiku pou?ívání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.